Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Forskningsanslag 2019

Bröstcancerförbundet forskningsanslag ur Bröstcancerfonden 2020 för patientnära klinisk forskning.

Utdelningsbart belopp baseras på 2019 års insamlade medel. Medel delas ut för forskningsprojekt/forskarsamarbete. Utdelningsbeslut följer Bröstcancerförbundets stadgar som finns att läsa på vår hemsida. Beviljade medel som inte rekvirerats återförs till fonden.

Utlysningen publiceras på Bröstcancerförbundets hemsida, Svensk Bröstonkologisk Förening, Svensk Förening för Bröstkirurgi och Svenska Bröstcancergruppen.

Bedömning av ansökningarna görs av Bröstcancerfondens forskningskommitté. I forskningskommittén ingår Professor Jan Frisell, Docent Johan Ahlgren, Professor Yvonne Brandberg, Professor/Överläkare Lisa Rydén, MD/PhD Johan Hartman, Docent/Överläkare Barbro Linderholm, Docent/Överläkare Henrik Lindman och Professor Malin Sund.

Från Bröstcancerförbundet deltar ordförande Susanne Dieroff Hay (tillika forskningskommitténs ordförande), vice ordförande Rose-Marie Fredrikson och ledamot Elisabet Schesny.

Utdelningsbeslut fattas av Bröstcancerförbundets styrelse.

GDPR - behandling av dina personuppgifter

Bröstcancerförbundet sparar och behandlar dina personuppgifter, samt de uppgifter du lämnar i ansökan i enlighet med GDPR, den nya EU-förordningen, vilket du accepterar genom att sända in och söka anslag, bidrag och/eller stipendium.

Forskningsanslag

 1. Ansökan ska avse bröstcancerforskning med patientnära klinisk förankring. Ansökan får endast omfatta ett (1) projekt. Ansökan ska utgöras av Forskningsprogram med beskrivande bakgrund, målsättning, metodik/metod och tidplan. Dessutom en beskrivning av projektets kliniska patientnytta, samt en populärvetenskaplig beskrivning av projektet. (Se max. antal sidor under ”Ansökan” nedan).
 2. Anslaget kan disponeras för beviljat projekt i maximalt tre år. Projektanslag söks per år, med redogörelse för projektets planerade löptid. Vid ny årsansökan för följande faser i samma projekt ska detta anges i ansökan, som då ska innehålla och redovisa vetenskaplig framgång i projektets förutvarande år, samt ekonomisk redovisning över hur tidigare anslag utnyttjats med utdrag från ekonomihållningssystemet från ekonomiavdelning.
 3. Vid stark konkurrens inom samma nivå av vetenskapligt värde och kvalitet samt klinisk nytta, kan forskningskommittén ta hänsyn till den geografiska fördelningen vid bifall.
 4. Huvudsökande eller någon av medsökande ska vara disputerad. Medel kan utdelas till läkare, sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, epidemiologer, sjukhusfysiker som har patientkontakt och därmed är kliniskt verksamma inom bröstcancerområdet. T.ex.: diagnostik, kirurgi, onkologi, plastikkirurgi, lymfologi, rehabilitering, omvårdnad och psykosocial omvårdnad.
 5. Huvudsökande ska ge en kort beskrivning av sin kliniska verksamhet.
 6. Huvudsökandes roll i projektet ska beskrivas i ansökan.
 7. Projektet ska i första hand sökas av projektansvarig forskare.
 8. Ansökan kan utgöra delfinansiering av större projekt, men skall klart ange för vilka konkreta delmål i det större projektet det sökta anslaget ska användas. Vid fortsatt ansökan ska framgången i delmålen klart redovisas.
 9. Bifallna anslag får ej användas för att betala forskare/personal i form av stipendier.
 10. Anslaget utbetalas till institution eller annan liknande huvudman.
 11. Bifallet anslag ska rekvireras på rekvisitionsblankett som finns för nedladdning på Bröstcancerförbundets webbsida.
 12. Om bifallet anslag ej utnyttjats till fullo, ska återbetalning av resterande medel återbetalas till Bröstcancerförbundets bankgironummer 5957-2321 med angivande av huvudsökandes namn, projektets namn, samt årtal för då ansökan beviljades.
 13. Etikansökan ska vara färdigbehandlad och godkänd innan utbetalning av bifallen ansökan om forskningsanslag kan utbetalas. (Försäkran lämnas på rekvisitionsblankett).
 14. Sökande ska, på förfrågan från Bröstcancerförbundet, skriva kortare artikel om projektet för Bröstcancerförbundets medlemstidning ”Magasin B”. Bröstcancerförbundet har rätt att publicera populärvetenskapliga artiklar om beviljat projekt.
 15. Ansökan ska vara inkommen i rätt tid avseende av Bröstcancerförbundet senast angivet datum och klockslag samt vara fullständig vid inlämnandet.
 16. Observera och följ angivet max. antal sidor för respektive dokument, samt korrekt namnande av dokument.
 17. Projektansökan som blivit avslagen i ordinarie utdelning får inte sändas in på nytt samma kalenderår.
 18. Senast tre månader efter avslutat projekt ska slutredovisning ske till Bröstcancerförbundet. Både avseende ekonomiskt utfall, såväl som utfall av det kliniska projektet.

Ansökan

Ansökan görs på Bröstcancerförbundets ansökningsformulär med omnämnande av medsökande och kostnadsberäkning med förtydligande av OH-kostnader.

Bifoga tillsammans med för hand undertecknad och fullständigt ifylld ansökan:

 • Forskningsprogram med beskrivande bakgrund, målsättning och metodik/metod och tidplan (max 3 st. A4-sidor)
 • Klinisk patientnytta Beskrivs för projektet (max. 3 st. A4-sidor)
 • Populärvetenskaplig beskrivning av projektet (max 1 st. A4-sida)
 • CV avseende huvudsökande (max 2 st. A4-sidor)
 • Publikationslista, max. senaste fem åren. Samtliga författare relevanta för ansökan

Rubriksätt respektive dokument med ovan angivna definitioner. Om samtliga deldokument sparas i ett sammanhållet pdf-dokument, vänligen rubriksätt respektive sida enligt punktlista ovan.

Ansökningshandlingarna (i ett pdf-dokument) mejlas till peter.winberg@brostcancerforbundet.se

Beslut

Samtliga beslut sänds av Bröstcancerförbundet till huvudsökandes e-postadress, med begäran om att mottagandet av beskedet bekräftas genom att den sökande svarar på det utsända mailet. Bifallna ansökningar anslås på Bröstcancerförbundets webbplats.

Rekvisition av bifallen ansökan
Ansökan som beviljats av Bröstcancerförbundets styrelse ska rekvireras på rekvisitionsblankett, som sänds med bifallsbrev till bifallen ansökan. Används institutionens egen rekvisition, så ska denna omfatta de uppgifter som efterfrågas i Bröstcancerförbundets rekvisitionsblankett.

Senaste ansökningsdag är fredag 5 juni 2020 klockan 12.00.

Beslut meddelas den sökande via e-post senast fredag 16 oktober 2020.

Rekvisition Bifallen ansökan ska rekvireras senast fredag 11 december 2020.

Utbetalning av bifallen ansökan sker senast under Q1 2021.

För sent inkommen, ej undertecknad, felaktig eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Utlysning för 2020 års forskningsanslag med ansökningshandlingar publiceras i jan/feb 2020.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss