Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Vårt påverkansarbete

Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som odelat kämpar för forskning samt bättre och rättvisare vård, behandling och rehabilitering för människor som drabbats av bröstcancer. Vi har 11000 medlemmar och 33 lokalföreningar

Kvinnor i grupp

Alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård

Bröstcancerförbundet kräver bland annat individanpassad bröstscreening, snabbare och mer jämlik tillgång till godkända läkemedel, ökade resurser till spridd bröstcancer samt individanpassad rehabilitering av bröstcancerpatienter. Bröstcancerförbundet uppmanar dig att stödja oss i vårt arbete. Och du som är politiker – använd din möjlighet att göra skillnad!

Tillsammans kan vi förbättra den svenska bröstcancervården. Bröstcancerförbundets 11 000 experter bestående av patienter och anhöriga vet vad det betyder att leva med en bröstcancerdiagnos. Vi står till förfogande för samtal och diskussioner, låt oss vara konstruktiva och förändra tillsammans!

Bröstcancerförbundet - valspecial 2018

BRÖSTCANCERFÖRBUNDETS 10 KRAV

 1. Bröstcancerförbundet kräver obligatorisk påminnelse vid uteblivet mammografibesök samt mammografibuss i de delarna av Sverige, där screeningen inte ligger inom 10 mil från bostaden eller arbetsplatsen.
 2. Bröstcancerförbundet kräver särskilda informationsinsatser för utrikesfödda kvinnor
 3. Bröstcancerförbundet kräver individanpassad bröstscreening.
 4. Bröstcancerförbundet kräver snabbare och mer jämlik tillgång till nya och av EU godkända bröstcancerläkemedel.
 5. Bröstcancerförbundet kräver att samtliga landsting vidtar åtgärder för att nå målen för bröstbevarande kirurgi.
 6. Bröstcancerförbundet kräver att alla landsting vidtar åtgärder för att nå målen för strålning efter mastektomi.
 7. Bröstcancerförbundet kräver att samtliga landsting tar fram en plan för hur kvinnor och män ska kunna motiveras och stödjas till att bibehålla hormonhämmande behandling.
 8. Bröstcancerförbundet kräver att spridd bröstcancer inkluderas i det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer.
 9. Bröstcancerförbundet kräver nationella riktlinjer om hur patienter med hög risk för ärftlig bröstcancer bör utredas och behandlas.
 10. Bröstcancerförbundet kräver att kvinnor och män med såväl primär som spridd bröstcancer erbjuds utökad och individanpassad rehabilitering samt flexibel sjukskrivning från första dagen.

INTRODUKTION AV NYA LÄKEMEDEL

Forskningen på bröstcancerområdet är intensiv och sedan millennieskiftet har flera nya läkemedel som ger drabbade kvinnor bättre överlevnad och färre biverkningar introducerats. Framför allt handlar det om läkemedel som används vid spridd HER2-positiv bröstcancer. Målet för svensk cancerbehandling är att patienter i alla landsting ska få tillgång till ett nytt läkemedel högst två månader efter det att det har godkänts av EU. Detta är inte fallet i Sverige.

BRÖSTCANCERFÖRBUNDETS 4 KRAV:

 1. Att staten tar sitt ansvar för en jämlik bröstcancervård över landet. Beslut på landstings- och kliniknivå ska inte avgöra om kvinnor får tillgång till de senaste läkemedlen eller inte.
 2. Att snabbare införande av nya bröstcancerläkemedel. Målet för svensk cancerbehandling är att patienter i alla landsting ska få tillgång till ett nytt läkemedel inom två månader efter godkännande av EU.
 3. Att spridd bröstcancer inkluderas i det nationella kvalitetsregistret. Data är grunden för rätt behandling till rätt patient.
 4. Vill se en ambition från myndigheternas sida att inleda samarbete med de övriga nordiska länderna med syftet att samordna införande av nya bröstcancerläkemedel och harmoniera prissättningen.

Bröstcancerförbundet - INTRODUKTION AV NYA LÄKEMEDEL

MAMMOGRAFI - VARJE TIMME FÅR EN KVINNA BESKEDET BRÖSTCANCER

Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancer och utgör cirka en tredjedel av all cancer som drabbar kvinnor. Två av tre fall upptäcks med mammografi. Varje år drabbas fler än 8 000 kvinnor och 1 500 dör.

BRÖSTCANCERFÖRBUNDETS 7 KRAV:

 1. Avgiftsfri mammografi i alla landsting och regioner.
 2. Mobila mammografienheter – mammografibussar – i glesbygdskommuner.
 3. Obligatorisk påminnelse vid uteblivet besök.
 4. Årlig nationell informationskampanj om vikten av att delta i mammografiscreening.
 5. Individualiserad mammografiundersökning för kvinnor i högriskgrupper.
 6. Särskilda informationsinsatser för utrikesfödda kvinnor.
 7. Studie på kvinnor 75–80 år för att undersöka behovet av utökat åldersintervall.

BRÖSTCANCERVÅRDEN

Många kvinnor med bröstcancer får hela bröstet bortopererat, trots små tumörer. Bröstbevarande kirurgi är ett av flera områden där svensk bröstcancervård måste bli bättre.

Korta väntetider till operation har framför allt stort psykologiskt värde. I Sverige finns stora skillnader mellan länen när det gäller tiden från första kontakt med sjukvården till operation.

BRÖSTCANCERFÖRBUNDETS 7 KRAV:

 1. Det nationella målet är att minst 75 procent av alla bröstcancerpatienter ska opereras inom sex veckor efter första kontakt. Bröstcancerförbundet ställer krav på de landsting som inte når upp till det nationella målet att snarast redovisa vilka åtgärder de har vidtagit, eller ska vidta för att klara målet.
 2. Det nationella målet är att minst 70 procent av alla kvinnor med invasiv bröstcancer och tumörer som är mindre än 30 millimeter ska få bröstbevarande kirurgi. Bröstcancerförbundet ställer krav på de landsting, vars sjukhus inte når upp till det nationella målet, att snarast redovisa vilka åtgärder de har vidtagit, eller ska vidta för att klara målet.
 3. Det nationella målet är att minst 90 procent av patienterna med spridning till lymfkörtlarna ska strålas efter mastektomi (borttagning av hela bröstet). Ingen region når målet. Bröstcancerförbundet ställer därför krav på samtliga landsting att redovisa vilka åtgärder de har vidtagit, eller ska vidta för att klara målet.
 4. Det nationella målet är att mellan 80 och 90 procent av kvinnorna med hormonpositiv bröstcancer ska få hormonhämmande läkemedel. Alla utom två landsting klarar målet. Bröstcancerförbundet förväntar sig att de två landsting som inte når upp till det nationella målet snarast vidtar åtgärder för att klara målet.
 5. Var tredje kvinna med hormonpositiv bröstcancer avslutar behandlingen i förtid. Det ökar dramatiskt risken för återfall och att kvinnorna ska avlida av spridd bröstcancer. Bröstcancerförbundet ställer krav på samtliga landsting att de ska ta fram en plan för hur de ska följa upp dessa kvinnor under pågående behandling och minska avhoppen.
 6. Förskrivningen av godkända läkemedel för spridd bröstcancer varierar kraftigt mellan regionerna. Bröstcancerförbundet kräver att gruppen med spridd bröstcancer följs upp via register för att minska skillnaderna.
 7. Bara fyra av sex regioner klarar målvärdet vad gäller cytostatikabehandling för icke hormonkänslig bröstcancer och skillnaderna inom landet är stora. Bröstcancerförbundet kräver att de landsting som ligger under målet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller ska vidtas för att jämna ut skillnaderna.

Bröstcancerförbundet - BROSTCANCERVARDEN

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss