Hallå där Mef Nilbert!

Mef Nilbert är överläkare och adjungerad professor i onkologi och ska samordna implementeringen av EU:s cancerplan.

Publicerad 10 april 2024

Mef Nilbert berättar om arbetet med EU:s cancerplan

Berätta om det här uppdraget!

– Jag leder uppdraget som Socialstyrelsen fått med att genomföra EU:s cancerplan i Sverige. Det innebär bland annat att göra planen och insatserna kända och att verka för svensk representation i relevanta arbets- och expertgrupper. Genom samarbete mellan regioner, forskare, universitet och en mängd andra aktörer ska vi driva frågor och projekt som är viktiga för Sverige, inom ett europeiskt nätverk.

Vi har ju redan en nationell cancerstrategi – behövs detta?

– Ja absolut, det handlar om en budget på fyra miljarder euro som vi har chans att ta del av för att utveckla cancervården. Vi ligger långt framme på vissa områden, till exempel när det gäller screeningprogrammet för bröstcancer, där kan och bör vi dela med oss av kunskaper och erfarenheter. På andra områden bör vi inspireras av länder som kommit längre, inte minst när det gäller ett strukturerat och jämlikt införande av precisionsmedicin.

”Det handlar om en budget på fyra miljarder euro som vi har chans att ta del av.”

Mef Nilbert

Konkret, vad ryms inom EU:s cancerplan?

– Allt ifrån förebyggande insatser så att färre drabbas av cancer till utveckling av mer skräddarsydda behandlingar. Inom området bröstcancer kan det handla om ökat screeningdeltagande i grupper med lågt deltagande, användande av AI inom mammografi, ökat fokus på bröstcancer hos unga och jämlik tillgång till rehabilitering.

Vad hoppas du att den här satsningen ska leda till?

– Utvecklingskraft, samarbete och en jämlik tillgång till vård av hög kvalitet. Sverige har en bra cancervård med väldigt bra resultat, men vi har de senaste åren tappat i forskning och utveckling. Jag hoppas att vi genom EU:s cancerplan får tillbaka lusten att driva fler studier och lära av varandra både nationellt och internationellt i högre utsträckning än i dag.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss