Vad är bröstcancer

Bröstcancer är en elakartad tumör i bröstet. Det finns olika former av bröstcancer. En del växer långsamt, andra växer snabbt. Möjligheten att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena och idag överlever 9 av 10 bröstcancer. Det svenska mammografiprogrammet har bidragit till tidig upptäckt och behandlingsmetoderna har blivit bättre.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Varje år får cirka 9 000 kvinnor och 60 män i Sverige diagnosen bröstcancer. Sedan det svenska mammografiprogrammet infördes har prognosen för bröstcancer förbättrats avsevärt och många botas. I de flesta fall vet man inte vad som har orsakat sjukdomen men cirka tio procent av fallen beror på ärftlighet. Om du har ärftliga anlag kan du få gå på särskilda kontroller.

Du kan inte själv ha orsakat sjukdomen, du har inte blivit smittad och du kan inte smitta andra. Har man fått diagnosen bröstcancer har man en elakartad (malign) tumör. Det finns många olika former av bröstcancertumörer, en del växer snabbare och andra långsammare.

Hur upptäcks bröstcancer?

De allra flesta bröstcancerfall, 66 procent, upptäcks med hjälp av mammografi som gör det möjligt att upptäcka små tumörer innan man kan känna dem med sina fingrar. Alla kvinnor i Sverige mellan 40–74 år erbjuds mammografiundersökning med cirka två års mellanrum. För att upptäcka eventuella tumörer mellan mammografierna bör du själv undersöka dina bröst regelbundet. Här finns instruktioner om hur du ska göra.

Symptom

Det finns flera olika symptom som kan vara tecken på bröstcancer. Knöl i bröstet, knöl i armhålan, indragning av bröstvårta eller hud, hudrodnad och så kallad apelsinhud, allmän förstoring och ökad fasthet av bröstet, sår på huden över bröstet eller vårteksem.

Blir man bra igen?

Numera botas allt fler från bröstcancer. Det beror på att fler tumörer upptäcks tidigt och på nya och bättre behandlingsmöjligheter. 9 av 10 kvinnor överlever idag sin bröstcancer. Cancer är en individuell sjukdom och det som gäller för andra behöver inte gälla för dig. När du funderar över dina förutsättningar att bli botad, jämför dig inte med andra kvinnor som har bröstcancer. Din läkare ger dig information om just dina förutsättningar.

Statistik

Bröstcancer står för nästan en tredjedel av all kvinnlig cancer. Medianåldern vid insjuknandet var 2021 66 år, men bröstcancer förekommer även hos yngre kvinnor. Nästan var femte kvinna som insjuknade under 2021 var yngre än 50 år.

Prognosen för bröstcancer blir allt bättre. Mellan 2006 och 2020 minskade dödligheten med 19 procent för kvinnor som är äldre än 30 år. Den relativa tioårsöverlevnaden är idag cirka 88 procent. Bröstcancer är, efter lungcancer, den cancerform som orsakar flest dödsfall bland kvinnor i Sverige.

Bröstcancer hos män är mycket ovanligt men har en något sämre prognos eftersom sjukdomen ofta upptäcks i ett senare skede.

(Siffror hämtade från Folkhälsomyndigheten, Cancer i siffror 2023 och Socialstyrelsen)

Bröstcancer i siffror

  • 26 procent av alla cancerfall hos kvinnor är bröstcancer.
  • 2022 insjuknade 9164 kvinnor och 62 män i bröstcancer.
  • 88 procent av de drabbade lever tio år efter diagnos.
  • Medianåldern för insjuknande i bröstcancer var 2021 var 66 år
  • En av tio kvinnor riskerar att få bröstcancer före 75 års ålder
  • 66 procent av alla bröstcancerfall i åldrarna 40-74 har upptäckts med mammografiscreening sedan 2012.
  • 5-10 procent av alla bröstcancerfall beror på ärftlighet. För kvinnor med ärftliga anlag erbjuds särskilda kontroller.
  • Hos mellan 2 och 5 procent är det mutationerna BRCA1 eller BRCA2 som orsakar bröstcancer.
  • 40 procent av kvinnorna mellan 40-74 år i Sverige beräknas ha täta bröst och omkring tio procent har mycket täta bröst.
  • Kvinnor med mycket täta bröst löper 5-6 gånger högre risk att drabbas av bröstcancer jämfört med kvinnor med liten täthet. I dag saknas riktlinjer för kontroll av kvinnor med täta bröst.

(Siffror hämtade från Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, SKR, RCC, internmedicin.se, Karmastudien, Folkhälsomyndigheten, Cancer i siffror 2023 och Socialstyrelsen).

Sidan uppdaterades 4 december 2023

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss