Knappt hälften av landstingen påminner om mammografikallelse

Tidig upptäckt av bröstcancer räddar liv. Ändå är det färre än hälften av landstingen som skickar ut en påminnelse till de som uteblir från sin mammografi, trots att det ger positiv effekt. Det framgår av Bröstcancerförbundets kartläggning av rutiner för mammografi i Sveriges landsting.

Publicerad 20 oktober 2018

uppdaterad 12 december 2018

Unilabs_mammografi.jpg
Tidig upptäckt har stor betydelse för utgången vid bröstcancer, bild av Unilabs

Varje år drabbas 7 600 kvinnor av bröstcancer. Tack vare framsteg inom forskningen och att många tumörer idag upptäcks i ett tidigt skede, överlever 80 procent av de drabbade sin cancer. Två av tre bröstcancertumörer som diagnosticeras idag upptäcks inom det svenska mammografiprogrammet.

Två av tio kvinnor kommer inte – utrikesfödda uteblir dubbelt så ofta
Två av tio kvinnor som kallas till mammografiundersökning uteblir från sitt besök. Det är främst tre grupper av kvinnor som inte kommer på undersökningen: kvinnor med kortare utbildning och svagare ekonomi, kvinnor mellan 40–50 år samt utrikesfödda kvinnor.

Utrikesfödda kvinnor uteblir mer än dubbelt så ofta från mammografiundersökningen jämfört med svenskfödda kvinnor. Därför finns ett stort behov av att nå ut till dessa kvinnor med information om vikten av tidig upptäckt, självundersökning och regelbunden mammografi.

– Andelen utrikesfödda kvinnor har ökat flerdubbelt de senaste decennierna. Vi behöver rikta ljuset mot hur vi ska nå dessa kvinnor. Att skicka ut en påminnelse eller ny kallelse är en fråga som varit uppe tidigare och det skulle vara bra om den aktualiserades igen, säger Karin Leifland, verksamhetsområdeschef Bilddiagnostik och onkologi på Södersjukhuset.

En liten, men viktig ökning med påminnelse
Ett av de landsting som skickar påminnelse eller ny kallelse är Skåne. Efter påminnelsen ökade antalet kvinnor som undersöktes med 5 procent. I Västra Götaland, som gjorde samma sak, ökade deltagandet med 3 procent. På dessa ställen kombinerades påminnelsen med extra informationsinsatser.

– 3–5 procent kan tyckas vara en liten ökning, men ju senare en cancertumör upptäcks desto större lidande för den drabbade och hennes anhöriga. Dessutom blir kostnaderna för sjukvården större när sjukdomen upptäcks sent, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Susanne pekar också på vikten av att nå utrikesfödda kvinnor med information. I vissa kulturer är bröstcancer tabubelagt och kunskapen om vad sjukdomen innebär är därför inte välkänd.

– Att sjukdomen är tabubelagd bidrar tyvärr till bristande kunskap om varför de ska undersöka sig på lasarettet fastän de är friska. Det behövs därför riktade kommunikationsinsatser för att nå den gruppen med rätt information, fortsätter Susanne Dieroff Hay.

mammografitabell.jpg

Uppdatering 2018-11-12: Region Halland har meddelat oss att även de skickar ut påminnelse/återinbjudan på mammografikallelse. Region Gävleborg har meddelat oss att de kommer börja skicka ut påminnelse senast vid årsskiftet 2018/2019.

Bröstcancerförbundets förslag på insatser för att öka möjlighet till tidig upptäckt
Att underlätta tidig upptäckt hos dem som får bröstcancer är en av de viktigaste uppgifterna för Bröstcancerförbundet.

  • Skicka en påminnelse på mammografikallelsen.
  • Särskilda informationsinsatser för utrikesfödda kvinnor
  • mammografibussar för dem som bor långt bort från screeningen
  • individanpassad undersökning.

Om mammografi

  • Mammografi har införts successivt sedan 1980-talet och var fullt utbyggt 1997.
  • I Sverige kallas samtliga kvinnor mellan 40 och 74 år till mammografi med 18–24 månaders mellanrum.
  • Mammografi möjliggör upptäckten av tumörer i ett tidigt väl behandlingsbart stadium.
  • Enligt Socialstyrelsen är screening en kostnadseffektiv åtgärd.
  • En översikt av 45 europeiska studier visade att mammografi reducerade dödligheten i bröstcancer med 31 procent.
  • Bröstcancerförbundet gav ut en sammanfattande rapport om mammografi år 2015 som du kan hitta här.

Om granskningen
Idag måste varje landsting eller region lokalt besluta om de ska skicka påminnelse eller ny kallelse när en kvinna inte kommer på sin mammografitid. Det har tidigare funnits planer från Sveriges kommuner och landsting att införa detta nationellt, men det är ingen fråga som är aktuell just nu. För att få en tydligare bild av situationen att förmedla till ansvariga politiker har uppgifter om land­stingens agerande samlats in genom den nationella arbetsgrupp som arbetar med mammografifrågor i regionala cancercentrums regi samt genom rundringning under sommaren och hösten 2018.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss