Söka vård utomlands

Du kan söka ny medicinsk bedömning, behandling eller vård i utlandet och få ersättning från Försäkringskassan. Men bara om vården är relevant för ditt hälsotillstånd, och även ges i Sverige.

Om behandlingen inte ges i Sverige kan du alltså inte få den utomlands på Försäkringskassans bekostnad. Det spelar ingen roll om den ges till alla som bor i landet du vill besöka.

Det finns ingen statistik på hur många som söker sig utomlands för behandling av bröstcancer. Däremot vet Försäkringskassan varför patienterna söker vård utomlands. Många gör det för att de har en koppling till landet, till exempel kan språket, eller har släkt där. Väntetiden kan också spela roll – att patienten inte upplever att vården ges inom rimlig tid.

Men handläggningstiden hos Försäkringskassan kan också bli relativt lång. Försäkringskassan måste enligt lag fatta beslut inom 90 dagar från det att ansökan är komplett. Men eftersom Försäkringskassan samråder med patientens region kan det dra ut på tiden, speciellt om de behöver prata med experter.

När det gäller att ansöka om ersättning finns det tre möjligheter: förhandstillstånd, förhandsbesked, eller att få vården och begära pengar i efterhand.

Förhandstillstånd

Förhandstillstånd är lite svårare att få än förhandsbesked. Men det är också mest förmånligt, eftersom du inte bara får ersättning för behandlingen utan även för kringkostnader, det vill säga resor och uppehälle.

Du kan få förhandstillstånd om:

  • Vårdgivaren är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet.
  • Väntetiden för att få vård i Sverige inte är medicinskt försvarbar med hänsyn till ditt hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp.

Du börjar med att hitta en vårdgivare du vill komma till, sedan ansöker du om förhandstillstånd hos Försäkringskassan. De samråder sedan med din region om ditt vårdbehov, och om du skulle haft rätt till vården på hemmaplan.

Förhandsbesked

Med ett förhandsbesked behöver vårdgivaren inte vara ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet, och det spelar ingen roll hur lång väntetiden i Sverige är. Däremot har du inte rätt till ersättning för kringkostnader, som du har vid ett förhandstillstånd. Även här ansöker du hos Försäkringskassan, som samråder med din region.

Ansöka om ersättning efteråt

Du kan åka iväg och få vård och begära ersättning från Försäkringskassan i efterhand. Villkoren och dina rättigheter är samma som vid ett förhandsbesked. Men risken är såklart att du får avslag på din begäran, och då måste du stå för alla kostnader själv.

Du kan alltid kontakta en av våra bröstcancerföreningar för att få stöd och hjälp

Du kan alltid kontakta en av våra bröstcancerföreningar för att få stöd och hjälp

Hitta din lokala bröstcancerförening och bli medlem!
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss