Kirurgi

De allra flesta som har bröstcancer opereras. Hur omfattande operationen blir beror på hur stor tumören är, vilken typ av tumör det är, om den har spridit sig och eventuell ärftlighet

Bröstbevarande kirurgi, när en del av bröstet tas bort, är den vanligaste metoden. Men ibland behöver hela bröstet och även lymfkörtlarna i armhålan opereras bort. Studier har visat att båda operationsmetoderna i kombination med strålbehandling och läkemedelsbehandling leder till förlängd överlevnad och minskad risk för återfall.

Vid all bröstkirurgi försöker man uppnå ett så bra kosmetiskt resultat som möjligt. Ibland görs en bröstrekonstruktion i samband med operationen (direktrekonstruktion). Många bröstkirurger är utbildade i onkoplastik vilket innebär en stor fördel för bröstpatienterna eftersom det kosmetiska resultatet blir bättre. Vill man av någon anledning inte göra en direktrekonstruktion eller om det inte går på grund av medicinska skäl så kan rekonstruktionen göras senare.

Valet av operationsmetod och om bröstrekonstruktionen ska göras direkt eller senare, diskuteras i förväg igenom tillsammans med den som är sjuk. Det går inte att förutse allt, även om man tar prover och gör undersökningar innan operationen. En del prover tas under operationen och svaret kan vara annorlunda än det man väntat sig. Kirurgen kan därför behöva ändra operationsmetod under själva operationen.

Operation av armhålan

Om läkaren vid den kliniska undersökningen känner en förstorad lymfkörtel i armhålan tar man en biopsi (ett vävnadsprov som tas med nål) från körteln. De kvinnor som inte har en förstorad körtel i armhålan genomgår istället en så kallad sentinel node undersökning för att ta reda på om det finns spridning till lymfkörtlar i armhålan. Vid sentinel node undersökning tar man ut den så kallade portvaktskörteln och undersöker den. Om den är cancerfri behöver man inte ta bort fler körtlar i armhålan. Om den är cancerangripen tar man ut fler lymfkörtlar.

Lymfödem

Efter en operation i armhålan är det ovanligt med besvär i armen, men lymfödem kan uppstå och leda till sämre rörelseförmåga. Lymfödem beror på att lymfvätskan har svårt att transporteras bort. Var uppmärksam och kontakta din kontaktsjuksköterska eller en lymfterapeut om armen svullnar eller om du får värk. Det går oftast lättare att behandla lymfödem när det upptäcks tidigt. Läs mer om det här.

Behandling före operationen

Ibland ges neoadjuvant behandling, det innebär att man behandlas med t ex cytostatika, hormoner eller andra läkemedel före operationen. Behandlingen ges för att minska tumörens storlek och spridning (mikrometastaser). När behandling innan operation är aktuell bedömer både onkolog och kirurg i samförstånd med patienten vad som är bästa möjliga behandling. Man måste ta hänsyn till många faktorer och hälsotillståndet inför operationen är viktigt. Nästan alla behandlingsformer som ges mot bröstcancer kan även ges som behandling inför operation.

Strålbehandling efter operation

Strålbehandling är en vanlig behandling mot bröstcancer. Den används för att bota sjukdomen och förebygga återfall. Både friska celler och cancercellernas arvsmassa (DNA) påverkas av strålning, men de friska cellerna är bättre på att reparera sig och klarar sig bättre. Det är ”reparationsförmågan” som man utnyttjar vid strålbehandling och det är därför som strålbehandlingen måste upprepas. De friska cellerna hinner reparera sig mellan behandlingarna, men tumörcellerna som skadas hinner inte reparera sig, och dör.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss