Målinriktade behandlingar

Ökad kunskap om hur celler och tumörceller fungerar har inneburit att nya typer av riktade behandlingar har tagits fram. De nya läkemedlen verkar genom att hämma eller blockera receptorer eller stoppa signalsubstanser.

Tack vare ökad kunskap om hur celler och tumörceller fungerar har man kunnat ta fram riktade behandlingar mot vissa typer av cancerceller. De här läkemedlen ges vid spridd bröstcancer men även vid HER2-positiv bröstcancer och verkar genom att hämma eller blockera receptorer eller stoppa signalsubstanser.

Det finns två huvudgrupper av målinriktade behandlingar: immunologiska läkemedel som innehåller antikroppar och målinriktade molekyler.

Antikroppar

Antikroppar, eller immunglobuliner, är en del av kroppens naturliga immunförsvar. Antikroppar bildas normalt av vita blodkroppar och har till uppgift att söka upp och angripa främmande ämnen som bakterier, virus, svampar och parasiter.

Behandling med antikroppar (immunologisk behandling) används vid bland annat HER2-positiv bröstcancertumör. Av alla som får bröstcancer har cirka 13 procent HER2-positiv bröstcancer. Det innebär att det finns för många HER2-receptorer på tumörcellernas yta som stimulerar celltillväxten.

Mot HER2-positiv bröstcancer rekommenderas behandling med antikroppar som är ett biologiskt läkemedel. Tidigare var den här formen av bröstcancer svår att behandla och kallades aggressiv bröstcancer, numera går det att behandla och bromsa sjukdomen med antikroppsbehandling.

Trastuzumab är en antikroppsbehandling specifikt riktad mot HER2-receptorerna. Antikroppen fäster på HER2-receptorerna och stoppar tillväxten av cancercellerna så att de dör. Ju tidigare behandlingen sätts in desto bättre blir resultatet. Det är därför som man tidigt tar reda på om tumören är HER2-positiv.

Antikroppsbehandlingen kan ges före och efter operation och som underhållsbehandling.

Många får inga biverkningar alls av trastuzumab men vid den första behandlingen kan det förekomma frossa, led- och muskelvärk. Om det finns en känd hjärtsjukdom ska man vara försiktig. Det är sällsynt men hjärtbiverkningar förekommer.

Sedan några år tillbaka finns också trastuzumab emtansin T-DM1, där antikroppen trastuzumab kopplats ihop med cellgiftet DM1 för att få en ännu mer selektiv behandling.

Pertuzumab är en annan antikropp som binder till HER2-receptorer och används vid HER2-positiv bröstcancer. Pertuzumab ges alltid i kombination med trastuzumab och kemoterapi för att minska risken för återfall eller bromsa sjukdomen vid spridd bröstcancer. Vanliga biverkningar är diarré, håravfall och illamående.

Bevacizumab är en antikropp som kan ges vid spridd bröstcancer. Bevacizumab binder till ett protein som kallas VEGF (human vaskulär endotelial tillväxtfaktor), som finns inuti kroppens blod- och lymfkärl och gör så att blodkärl växer i tumörer och förser tumören med näringsämnen och syre. När bevacizumab är bundet till VEGF förhindras tumörens tillväxt genom att blockera tillväxten av de blodkärl som förser tumören med näringsämnen och syre.

(1177, Herceptin, Kadcyla och Perjeta bipacksedelproduktresumé)

Målinriktade molekyler

Det finns många olika former av bröstcancer och de nya målinriktade behandlingarna är riktade mot speciella molekyler eller receptorer på vissa cancerceller. Därför måste behandlingen alltid anpassas till just den tumörtypen efter analys av tumörcellernas egenskaper. Målinriktade molekyler är små och kan verka där antikropparna är för stora att komma in, de kan till exempel verka inne i cellen och stoppa ett signalsystem så att celldelningen upphör.

Tyrosinkinashämmare är en ny grupp av läkemedel som används vid några former av bröstcancer. Läkemedlen tas i tablettform och blockerar aktiviteten hos enzymer (cyklinberoende kinas) som får cancerceller att dela sig. Det finns olika typer av proteinkinashämmare som används vid olika former av bröstcancer. Vanliga biverkningar är illamående och kräkningar.

PARP-hämmare (poly (ADP-ribos) polymerasenzymer) är ett nytt sätt att behandla ärftlig bröstcancer (BRAC1 och BRAC2). Proteinet PARP är ett viktigt protein för reparation av trasigt DNA och celldöd. PARP är också ett nödvändigt protein för BRCA–muterad cancer att överleva. Därför är BRCA-muterade tumörer mer känsliga för PARP-hämmare. Vanliga biverkningar är illamående och kräkning.

mTOR-hämmare är det senaste tillskottet i behandlingen av hormonpositiv bröstcancer. Läkemedlet ges som tablett och tas i kombination med hormonbehandling. Läkemedlet blockerar proteinet mTOR som har betydelse för cancercellernas tillväxt. Vanliga biverkningarna är anemi, trötthet och överkänslighetsreaktioner.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss