Spridd bröstcancer

Spridd bröstcancer betyder att cancerceller från den ursprungliga tumören har spridit sig till andra delar av kroppen och bildat nya tumörer som kallas dottertumörer eller metastaser. Spridd bröstcancer kallas även kronisk bröstcancer eftersom det går att bromsa sjukdomen men inte att bota den.

Omkring 1 500 kvinnor får varje år diagnosen spridd bröstcancer och cirka 5 500 lever med diagnosen i Sverige. Framgångsrik forskning har gett oss nya behandlingar för spridd bröstcancer, vilket lett till förbättrad överlevnad. Under perioder lever många utan tecken på sjukdom.

anne-sophie-grimlund-webb

Anne Sophie har levt med spridd bröstcancer sedan 2008. Läs hennes berättelse här!

Ladda ner vår broschyr "Leva med spridd bröstcancer (2022)"

Olika typer av spridd bröstcancer

Sjukdomsutvecklingen vid spridd bröstcancer går olika fort, en del kan leva länge med spridd bröstcancer medan andra får ett snabbare sjukdomsförlopp. Spridd bröstcancer är inte en enda sjukdom utan många olika som skiljer sig åt både när det gäller symtom, sjukdomsutveckling och behandling.

Hormonpositiv bröstcancer

Det finns flera olika behandlingar vid spridd hormonpositiv bröstcancer med metastaser (dottertumörer). Många kan leva ett bra liv under många år under pågående medicinering. Grunden vid hormonreceptorpositiv bröstcancer är vanligen en hormonell behandling. Idag kombinerar man den gärna med en så kallad CDK4/6- hämmare, vilket förstärker effekten av den hormonella behandlingen och ofta kan ges under lång tid. Dessa läkemedel ges som tabletter och tas alltså i kombination med hormonbehandling.

Även cytostatikabehandling kan bli aktuell vid behandling av spridd hormonreceptorpositiv sjukdom. Man strävar då efter att ge behandlingen på ett sådant sätt att biverkningarna begränsas och man kan få behandling under lång tid.

Cytostatikabehandling

Hormonell behandling

HER2-positiv bröstcancer

Vid spridd HER2-positiv bröstcancer är grunden riktad antikroppsbehandling, som i alla fall till att börja med vanligen ges tillsammans med cytostatika. Ofta kan man efter en period sluta med cytostatikan och endast ge antikroppar. Ibland kan sådan behandling ges under mycket lång tid. Det finns alternativa behandlingar att ta till i de fall den första behandlingen inte längre fungerar, både sådana som baseras på antikroppar och sådana som verkar på andra sätt.

Antikroppar

Trippelnegativ bröstcancer

Trippelnegativ bröstcancer, ibland kallat TNBC, är ett samlingsnamn för bröstcancerformer som varken är hormonreceptorpositiva eller HER2-positiva. Knappt 10 procent av nya bröstcancerfall är trippelnegativa. Studier har visat att sannolikheten att trippelnegativ bröstcancer ska sprida sig under de fösta åren efter diagnos är större än för andra bröstcancerformer. Men det är ovanligt med återfall senare än fem år efter diagnos – då kan risken för återfall till och med vara lägre vid TNBC än vid andra former av bröstcancer.

Trippelnegativa tumörer är inte känsliga för vare sig antihormonell behandling eller HER2-riktade antikroppar. Detta beror på att trippelnegativa tumörer saknar de receptorer som dessa behandlingar har effekt på. De behandlingsalternativ som då fungerar är operation, strålbehandling och cytostatika. Ofta utgörs behandlingen av en kombination av dessa. På senare år har man kunnat visa att immunterapi har effekt vid vissa fall av spridd TNBC, och det finns sådan behandling som är godkänd i Sverige.

Kirurgi

Strålbehandling

Cytostatikabehandling

Inflammatorisk bröstcancer

Inflammatorisk bröstcancer är en ovanlig och aggressiv bröstcancerform. Spridning är vanligt vid inflammatorisk bröstcancer då den ofta tar längre tid att diagnostisera. Under fem procent av alla bröstcancerfall är av denna typ. Det är vanligare att yngre kvinnor drabbas av sjukdomen.

Inflammatorisk bröstcancer behandlas med cytostatika och strålning innan man opererar. Anledningen till detta är att tumörcellerna vid inflammatorisk bröstcancer är lättrörliga varför kirurgiska ingrepp riskerar att underlätta spridning.

Strålbehandling

Cytostatikabehandling

Kirurgi

Ladda ned vår broschyr om spridd bröstcancer

framsida-leva-med-spridd

Leva med spridd bröstcancer, 2022

Ladda ner
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss