Forskningsanslag

Bröstcancerförbundet utlyser 15 MSEK i forskningsanslag 2022 för patientnära klinisk forskning. Medel delas ut för forskningsprojekt. Utdelningsbeslut följer Bröstcancerförbundets stadgar som finns att läsa på vår hemsida. Beviljade medel som inte rekvirerats återförs till Bröstcancerförbundet. Beviljade rekvirerade medel som inte nyttjats ska återbetalas till Bröstcancerförbundet efter tre år.

ANSÖKAN STÄNGD

Utlysningen publiceras på Bröstcancerförbundets hemsida, Svensk Bröstonkologisk Förening, Svensk Förening för Bröstkirurgi, Svenska Bröstcancergruppen.

Bedömning av forskningsansökningarna görs av Bröstcancerförbundets forskningskommitté som består av:

 • Johan Ahlgren (docent), Uppsala
 • Anders Bjartell (professor), Lund
 • Yvonne Brandberg (professor), Stockholm
 • Johan Hartman (professor), Stockholm
 • Barbro Linderholm (docent), Göteborg
 • Henrik Lindman (docent), Uppsala
 • Malin Sund (professor), Umeå
 • Fredrik Wärnberg (professor), Göteborg

Från Bröstcancerförbundet ingår:

 • Susanne Dieroff Hay (ordförande)
 • Elisabet Schesny
 • Isabella Scandurra
 • Peter Winberg (sekreterare)

Kommittén är rådgivande åt Bröstcancerförbundets styrelse som beslutar om utdelning.

Utdelningsbeslut fattas av Bröstcancerförbundets styrelse och kan ej överklagas.

GDPR - behandling av dina personuppgifter

Bröstcancerförbundet sparar och behandlar dina personuppgifter, samt de uppgifter du lämnar i ansökan i enlighet med GDPR, vilket du accepterar genom att sända in och söka forskningsanslag .

Kriterier forskningsanslag 2022

 1. Bedömningsgrunder för ansökan utgörs av: klinisk relevans, originalitet, genomförbarhet, samt kompetens.
 2. Särskild prioritet läggs vid projektets kliniska relevans. Prioritet läggs också vid bedömningen på att projektet är ”patientnära”, dvs. forskning där ”patienten/människan” är måttenheten.
 3. Huvudsökande ska vara disputerad, men det är inget krav att huvudsökande är kliniskt verksam.
 4. Endast en projektansökan per huvudsökande och år får insändas.
 5. Ansökan ska avse bröstcancerforskning med patientnära klinisk förankring. Ansökan får endast omfatta ett projekt. Ansökan ska utgöras av forskningsprogram med beskrivande bakgrund, målsättning, metodik/metod och tidplan. Dessutom ska ansökan innehålla en beskrivning av projektets kliniska patientnytta, samt en populärvetenskaplig beskrivning av projektet.
 6. Projektanslag ska sökas för ett år i taget, med redogörelse för projektets planerade löptid. Vid ny årsansökan för följande faser i samma projekt ska detta anges i ansökan (fortsättningsansökan), som ska innehålla och redovisa vetenskaplig framgång för projektets förutvarande år (progressrapport), samt ekonomisk redovisning över hur tidigare anslag utnyttjats, detta med utdrag ur ekonomihållningssystemet från ekonomiavdelning.
 7. Huvudsökandes roll i projektet ska beskrivas i ansökan.
 8. Ansökan kan utgöra delfinansiering av större projekt, men skall klart ange för vilka konkreta delmål i det större projektet det sökta anslaget ska användas. Vid fortsättningsansökan ska framgången i delmålen klart redovisas.
 9. Progressrapport för projektets vetenskapliga framgång ska alltid bifogas ansökan. För nytt projekt utgör forskningsprogrammet den vetenskapliga redovisningen.
 10. Progressrapport ska lämnas även vid byte av huvudman.
 11. OH-kostnader ska specificeras och uppges i ansökan.
 12. Anslaget får ej användas för att betala forskare/personal i form av stipendier.
 13. Anslag bifallet 2022 får disponeras för beviljat projekt i maximalt tre år, dvs. till och med utgången av 2025.
 14. Senast tre månader efter dispositionstidens slut (dvs 2026-03-31 för anslag 2022) ska slutredovisning vara Bröstcancerförbundet tillhanda. Både avseende ekonomiskt utfall, såväl som vetenskapligt utfall av det beviljade projektet.
 15. Bifallet anslag rekvireras på rekvisitionsblankett som sänds ut tillsammans med bifallsbrev (via mejl till huvudsökande).
 16. Etikansökan ska vara färdigbehandlad och godkänd innan utbetalning av bifallen ansökan om forskningsanslag kan utbetalas. (Försäkran lämnas på rekvisitionsblankett och kopia av godkänd etikansökan bifogas rekvisitionen).
 17. Anslaget utbetalas till institution eller annan liknande huvudman.
 18. Om bifallet anslag ej utnyttjats till fullo, ska återbetalning av resterande medel återbetalas till Bröstcancerförbundets bankgironummer 5957-2321 med angivande av huvudsökandes namn, projektets namn, samt årtal för då ansökan beviljades. Detta ska ske senast vid dispositionstidens utgång, tre år efter beviljat anslag, dvs 2026-03-31 för anslag 2022.
 19. Sökande ska, på förfrågan från Bröstcancerförbundet, skriva en kortare artikel om projektet för Bröstcancerförbundets medlemstidning ”Magasin B” eller för publicering i sociala medier. Bröstcancerförbundet har rätt att publicera populärvetenskapliga artiklar om beviljat projekt.
 20. Ansökan ska vara inkommen i rätt tid avseende av Bröstcancerförbundet senast angivet datum, samt vara fullständig vid inlämnandet. Bröstcancerförbundet påminner/upplyser ej den sökande om ansökan är felaktig/bristfällig eller på annat sätt inkomplett.

Observera och följ angivet max. antal sidor för respektive dokument, samt korrekt namnande av dokument. Skriv med Times New Roman, 11 pkt med enkelt radavstånd. Överskrids det angivna max. antal sidor, kommer ansökan ej att beaktas utan räknas som felaktig, dvs tekniskt avslag .

Ansökan

Ansökan görs på Bröstcancerförbundets ansökningsformulär (nedan) med omnämnande av medsökande och kostnadsberäkning med förtydligande av OH-kostnader.

Tillsammans med för hand undertecknad (alt. giltig digital signering) och fullständigt ifylld ansökan, bifogas, skrivet med Times New Roman, 11 pkt, enkelt radavstånd:

 • Forskningsprogram med beskrivande bakgrund, målsättning och metodik/metod och tidplan (max 3 st. A4-sidor exkl. referenser)
 • Klinisk patientnytta - Beskrivs för projektet (max. 3 st. A4-sidor)
 • Populärvetenskaplig beskrivning av projektet (max 1 st. A4-sida)
 • CV avseende huvudsökande (max 2 st. A4-sidor)
 • Publikationslista för huvudsökande under senaste fem år. Samtliga medförfattare anges. Ej et. al.
 • Progressrapport för projektets vetenskapliga framgång (gäller ej nya ouppstartade projekt, där forskningsprogram utgör vetenskaplig redovisning)

Rubriksätt respektive dokument med ovan angivna benämning. Om samtliga deldokument sparas i ett sammanhållet pdf-dokument, vänligen rubriksätt respektive sida enligt punktlista ovan. .

Ansökningshandlingarna (som pdf-fil/er) mejlas till peter.winberg@brostcancerforbundet.se

Beslut

Beslut sänds av Bröstcancerförbundet till huvudsökandes e-postadress, med begäran om att mottagandet av beskedet bekräftas genom att den sökande svarar på det utsända mejlet. Bifallna ansökningar anslås med huvudsökandes namn, projekttitel samt beviljat belopp på Bröstcancerförbundets webbplats.

Rekvisition av bifallen ansökan

Ansökan som beviljats av Bröstcancerförbundets styrelse ska rekvireras på rekvisitionsblankett, som sänds tillsammans med bifallsbrev. Används institutionens egen rekvisitionsblankett, vilket är tillåtet, så ska denna omfatta de uppgifter som efterfrågas i Bröstcancerförbundets rekvisitionsblankett.

Datum för "dead-lines"

Senaste ansökningsdag: fredag 3 juni 2022

Beslut meddelas den huvudsökande via e-post: senast fredag 14 oktober 2022

Rekvisition Bifallen ansökan ska rekvireras senast: fredag 9 december 2022

Utbetalning av bifallen ansökan sker senast: under Q1 2023

För sent inkommen, ej undertecknad, felaktig eller ofullständig ansökan beaktas inte.

********

Bröstcancerförbundet utlyser årligen ansökan för forskningsanslag. Utlysning publiceras vanligen under februari månad med senaste ansökan i början av juni .

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss