Anslag för forskarmånader

Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer. Vi finansierar bröstcancerforskning, erbjuder stöd och rehabilitering och driver opinionsbildning i bröstcancerfrågor. Vi har ca 11 000 medlemmar och 33 bröstcancerföreningar runt om i landet.

ANSÖKAN ÄR STÄNGD FÖR 2024.

Bröstcancerförbundet utlyser möjligheten att ansöka om forskarmånader för doktorand/postdoktor, som arbetar inom området bröstcancer.

Ansökningar välkomnas för patientnära bröstcancerforskning inom olika områden, såsom till exempel medicin, vårdvetenskap, strålningsforskning, omsorg och rehabilitering.

Viktiga datum

Senaste ansökningsdag: söndag 9 juni 2024.

Beslut: meddelas den huvudsökande via ansökningssystemet senast fredag 18 oktober 2024

NYHET FÖR 2024 – DIGITALT ANSÖKNINGSSYSTEM

Från och med 2024 års utlysning används vårt digitala system för ansökan om forskarmånader.

Länk till inloggning/registrering av ansökan i Bröstcancerförbundets ansökningssystem, klicka här och följ anvisningarna:

Länk till ansökningssystemet, klicka här!

Länken går inte att spara som ”bokmärke”, så bokmärk gärna i stället denna sida för att snabbt hitta till ansökningssystemet igen.

Har du inte tidigare sökt anslag via vårt system, så registrerar du ett konto. Du loggar in och kan arbeta med din ansökan fram till och med 9 juni.

Glöm inte: att "skicka in" ansökan via funktion i systemet, då du lagt in allt och är färdig med ansökan!

Kriterier

Anslaget kan ansökas för att ge registrerad doktorand eller verksam disputerad, som inom sex år från disputationen ämnar fortsätta forska, möjlighet att genomföra sitt forskningsprojekt trots att dennes verksamhet påbörjats.

Forskningstiden bör vara minst tre månader; att disponeras över max 1,5 år.

Dispositionstid för anslag beviljat 2024 är därmed: 2025-01-01 till och med 2026-06-30.

Medlen utlyses som lönemedel för verksam doktorand/postdoktor och kan endast användas för att finansiera tid för doktorands/postdoktors forskningsprojekt inom patientnära bröstcancerforskning.

Medel kan sökas från och med registrering som doktorand till högst sex år efter disputation.

Sökande ska vara minst 50 % verksam inom bröstcancerområdet i Sverige och vara anställd vid svensk institution.

Aktuella belopp 2024

För doktorand: 80.000 SEK/mån (omfattar lönekostnad, sociala avgifter, semestertillägg och OH-kostnader, samt även tillägg för indirekta kostnader. Anslagsinnehavarens faktiska lön fastställs av arbetsgivaren)

För postdoktor: 120.000 SEK/mån (omfattar lönekostnad, sociala avgifter, semestertillägg och OH-kostnader, samt även tillägg för indirekta kostnader. Anslagsinnehavarens faktiska lön fastställs av arbetsgivaren)

Sökande som tidigare har fått beviljat stöd kan söka på nytt.

Ansökningshandlingar

  • Motivering - skrivs in i ansökningssystemet (max. 4500 tecken)
  • Forskningsprogram - max. 4 st. A4-sidor - med bakgrund, målsättning, metodik, förväntat patientrelaterat resultat, redovisning av etiska tillstånd samt referenslista väsentlig för projektet. (Laddas upp som bilaga i pdf)
  • CV - max. 2 st. A4-sidor (Laddas upp som bilaga i pdf)
  • Intyg underskrivet av huvudhandledare samt intyg underskrivet av verksamhetschef, som intygar att forskningstid får tas ut (Laddas upp som EN bilaga i pdf)

Ansökan

Ansökan görs i Bröstcancerförbundets ansökningssystem. (Länk ovan)

Syfte och motivering för vad som ska utföras under forskningstiden samt den sökandes roll i projektet ska klart framgå av ansökan.

Bedömning och beslut

Bedömningen baseras främst på den vetenskapliga nivån, men även den egna motiveringen är viktig.

Bedömning görs av Bröstcancerförbundets kommitté för forskarmånader. Kommittén är rådgivande åt Bröstcancerförbundets styrelse, som beslutar om utdelning. Beslutet kan inte överklagas.

Beslutet kungörs i ansökningssystemet senast fredag 18 oktober 2024.

Kommittén består av:

Jana de Boniface, docent, kirurgi, Stockholm

Roger Olofsson Bagge, docent/överläkare, kirurgi, Göteborg

Charlotta Dabrosin, professor, onkologi, Linköping

I kommittén representeras Bröstcancerförbundet av:

Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet

Peter Winberg, sekreterare Bröstcancerförbundet

Rekvisition och utbetalning

Bifallen ansökan ska via ansökningssystemet rekvireras senast fredag 13 december 2024

Utbetalning av beviljat anslag sker endast till svenska lärosäten/institutioner senast under Q1 2025, under förutsättning att godkänd etikprövning finns.

Om bifallet anslag ej utnyttjats till fullo, ska resterande medel återbetalas till Bröstcancerförbundets bankgironummer 5957–2321 med angivande av sökandes namn, projektets namn, samt årtal då ansökan beviljades. Detta ska ske senast vid dispositionstidens utgång dvs. 2026-06-30 för anslag beviljat 2024.

Publicering

Bifallna ansökningar anslås med huvudsökandes namn, projekttitel samt beviljat belopp på Bröstcancerförbundets webbplats.

Återrapportering

Slutrapport insändes till Bröstcancerförbundet senast en månad efter dispositionstidens utgång. För anslag beviljade i 2024 års utlysning utgår dispositionstiden 2026-06-30, vilket innebär att slutrapporten ska vara insänd senast: 2026-07-31. Någon rapportmall finns inte, utan den sökande är fri att formulera slutrapporten själv.

Slutrapporten ska omfatta såväl vetenskaplig framfart i projektet och att anslaget använts till lön för den sökande.

Finns färdig publikation för forskningsstudien, så kan även denna med fördel sändas in till Bröstcancerförbundet.

Sökande åtar sig, på förfrågan från Bröstcancerförbundet, att skriva en kortare artikel om projektet för Bröstcancerförbundets medlemstidning ”Magasin B” eller för publicering i sociala medier. Bröstcancerförbundet har rätt att publicera populärvetenskapliga artiklar om beviljat projekt..

Frågor om utlysningen

Peter Winberg, sekreterare i kommittén peter.winberg@brostcancerforbundet.se

Insänd ansökan som är felaktig eller ofullständig beaktas inte.

GDPR

Bröstcancerförbundet sparar och behandlar dina personuppgifter, samt de uppgifter du lämnar i ansökan i enlighet med GDPR, vilket du accepterar genom att sända in och söka anslag för forskarmånader.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss