Anslag för forskningsprojekt

Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer. Vi finansierar bröstcancerforskning, erbjuder stöd och rehabilitering och driver opinionsbildning i bröstcancerfrågor. Vi har ca 11 000 medlemmar och 33 bröstcancerföreningar runt om i landet. Bröstcancerförbundet utlyser 2024 års ansökningsomgång för forskningsprojekt om patientnära bröstcancerforskning. Årets utdelningsbara belopp är preliminärt 13 Mkr.

ANSÖKAN ÄR ÖPPNAD FÖR 2024.

en bricka med genomskinliga provrör.

Viktiga datum

Senaste ansökningsdag: 9 juni 2024 (systemet stänger vid midnatt till den 10:e)

Beslut: Meddelas senast 18 oktober 2024

Digitalt ansökningssystem

Hela ansökningsförfarandet sker i vårt digitala system för ansökan. Har du sökt anslag tidigare så kan de tidigare använda uppgifterna användas för inloggning. Har du glömt lösenord, använd funktion för detta, så får du återställningslänk till den registrerade mejladressen. Se gärna över dina personuppgifter så att de är uppdaterade.

Länk till inloggning/registrering av ansökan, klicka här och följ anvisningarna:

Länk till ansökningssystemet, klicka här!

Länken går inte att spara som ”bokmärke”, så bokmärk gärna i stället denna sida för att snabbt hitta till ansökningssystemet igen.

Engelska godtas som språk. Vi önskar dock att den populärvetenskapliga sammanfattningen är på svenska.

Glöm inte: att "skicka in" ansökan via funktion i systemet, då du lagt in allt och är färdig med ansökan!

Ansökan ska omfatta:

 • Fullständigt forskningsprogram med beskrivande bakgrund, målsättning, metodik och tidplan (max. tre A4-sidor exkl. referenser) – laddas upp som bilaga
 • Patientnytta - Beskrivs för projektet (max. 14.000 tecken)
 • Populärvetenskaplig beskrivning av projektet (max 4.500 tecken)
 • CV avseende huvudsökande (max. två A4-sidor) – laddas upp som bilaga
 • Publikationslista för huvudsökande under de senaste fem åren. Samtliga medförfattare anges. Ej et. al. (max. 9.000 tecken)
 • Progressrapport för projektets vetenskapliga framgång, ska bifogas vid sökande av fortsättningsanslag för tidigare beviljat projekt. För ej uppstartade projekt utgör forskningsprogrammet vetenskaplig redovisning. (max. 4.500 tecken)
 • Patientsamverkan – Beskriv om och i så fall hur det beaktats vid utformning av studien. (max. 4.500 tecken)

Kriterier

 1. Huvudsökande ska vara disputerad, men det är inget krav att huvudsökande är kliniskt verksam. Huvudsökandes roll i projektet ska beskrivas i ansökan.
 2. Endast en projektansökan per huvudsökande och år får insändas.
 3. Ansökan ska avse bröstcancerforskning med patientnära förankring. Ansökan får endast omfatta ett projekt. Ansökan ska utgöras av forskningsprogram med beskrivande bakgrund, målsättning, metodik/metod och tidplan. Dessutom ska ansökan innehålla en beskrivning av projektets patientnytta, samt en populärvetenskaplig beskrivning av projektet. Notera att vissa delar skrivs in i systemet. medan t. ex. forskningsprogram och CV laddas upp i separat flik som bilagor i pdf-format.
 4. Projektanslag ska sökas för ett år i taget, med redogörelse för projektets planerade löptid. Vid ny årsansökan för följande faser i samma projekt ska detta anges i ansökan som fortsättningsansökan, vilken ska innehålla och redovisa vetenskaplig framgång för projektets förutvarande år (progressrapport), samt ekonomisk redovisning över hur tidigare anslag utnyttjats (skrivs in i separata flikar i systemet).
 5. Ansökan kan utgöra delfinansiering av större projekt, men skall klart ange för vilka konkreta delmål i det större projektet det sökta anslaget ska användas. Vid fortsättningsansökan ska framgången i delmålen tydligt redovisas.
 6. OH-kostnader ska specificeras och uppges i ansökan (under fliken ”Ekonomi”).
 7. Anslaget får ej användas för att betala forskare/personal i form av stipendier.
 8. Bedömningsgrunder för ansökan utgörs av: patientnytta, originalitet, genomförbarhet, samt kompetens.
 9. Särskild prioritet läggs vid projektets patientnytta. Prioritet läggs också vid bedömningen på att projektet är ”patientnära”, dvs. forskning där ”patienten/människan” är måttenheten.
 10. För nytt projekt utgör forskningsprogrammet vetenskaplig redovisning.
 11. Progressrapport ska lämnas även vid byte av huvudman.
 12. Anslag bifallet 2024 får disponeras för beviljat projekt i maximalt tre år, dvs. till och med utgången av 2027.
 13. Senast tre månader efter dispositionstidens slut (dvs. 2028-03-31 för anslag beviljat 2024) ska slutredovisning vara Bröstcancerförbundet tillhanda. Både avseende ekonomiskt utfall, såväl som vetenskapligt utfall av det beviljade projektet. Någon given rapportmall finns ej, utan den sökande är fri att utforma rapporten själv.
 14. Etikansökan ska vara färdigbehandlad och godkänd innan utbetalning av bifallen ansökan om forskningsanslag kan utbetalas. Godkänd etikansökan sänds in i pdf till Peter Winberg
 15. Eventuella ändringar i forskningsprogram, studiedesign eller andra förändringar, ska omedelbart skriftligen rapporteras till Bröstcancerförbundet innan rekvisition av bifallet anslag sker.
 16. Anslaget utbetalas till institution eller annan liknande huvudman.
 17. Om bifallet anslag ej utnyttjats till fullo, ska resterande medel återbetalas till Bröstcancerförbundets bankgironummer 5957-2321 med angivande av huvudsökandes namn, projektets namn, samt årtal för då ansökan beviljades. Detta ska ske senast vid slutredovisningstidens utgång, dvs senast 2028-03-31 för anslag 2024.
 18. Sökande ska, på förfrågan från Bröstcancerförbundet, skriva en kortare artikel om projektet för Bröstcancerförbundets medlemstidning ”Magasin B” eller för publicering i sociala medier. Bröstcancerförbundet har rätt att publicera populärvetenskapliga artiklar om beviljat projekt.
 19. Bröstcancerförbundet påminner/upplyser ej den sökande om ansökan är felaktig/bristfällig eller på annat sätt ej komplett.
 20. Felaktig eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Ansökan

Ansökan görs genom att du registrerar dig för ett personligt konto i ansökningssystemet. Har du tidigare sökt anslag, kan din mejladress finnas registrerad och dina tidigare ansökningar (grunddata) finnas synliga vid inloggning. Använd knappen ”Glömt lösenord/Jag saknar lösenord” om du ansökt tidigare men glömt lösenordet för att ange ett nytt.

Har du inte sökt förut, eller kanske bytt mejladress, registrera dig som ny användare med din korrekta mejladress.

Fyll i/se över dina personuppgifter under ”Redigera personuppgifter” när du loggat in på kontot.

Under utlysningstiden kan du arbeta löpande med din ansökan, skriva/redigera och ladda upp erforderliga dokument. När du är klar väljer du att ”skicka in” din ansökan via systemets funktion för detta.

Bedömning

Bedömning av forskningsansökningarna görs av Bröstcancerförbundets forskningskommitté som består av:

 • Johan Ahlgren, docent, onkologi, Uppsala
 • Anders Bjartell, professor, urologi, Lund
 • Yvonne Brandberg, professor, psykologi, Stockholm
 • Johan Hartman, professor, patologi, Stockholm
 • Barbro Linderholm, docent, onkologi, Göteborg
 • Henrik Lindman, docent, onkologi, Uppsala
 • Malin Sund, professor, kirurgi, Umeå
 • Fredrik Wärnberg, professor, kirurgi Göteborg
 • Senada Hajdarevic, docent, vårdvetenskap, Umeå

Från Bröstcancerförbundet ingår:

 • Susanne Dieroff Hay (Kommitténs ordförande)
 • Marica Lindmark Henriksson
 • Isabella Scandurra
 • Peter Winberg (sekreterare)

Kommittén är rådgivande åt Bröstcancerförbundets styrelse som beslutar om utdelning. Beslutet kan ej överklagas.

Beslut

Meddelande om beslut lämnas av Bröstcancerförbundet till huvudsökande i ansökningssystemet, med mejlavisering.

Publicering

Bifallna ansökningar anslås, efter 18 oktober, med huvudsökandes namn, projekttitel samt beviljat belopp på Bröstcancerförbundets webbplats.

Rekvisition av bifallen ansökan

Ansökan som beviljats av Bröstcancerförbundets styrelse ska rekvireras i ansökningssystemet senast 13 december 2024.

Beviljade medel som inte rekvirerats inom utsatt datum, återförs till Bröstcancerförbundet. Beviljade rekvirerade medel som inte nyttjats ska återbetalas till Bröstcancerförbundet efter tre år.

Etikansökan ska vara färdigbehandlad och godkänd innan bifallen ansökan om forskningsanslag utbetalas. Har etikansökan för bifallen ansökan inte godkänts senast 31 augusti, året efter anslagsåret, så återkallas bifallet beslut.

Utbetalning

Utbetalning av bifallen ansökan sker: senast under Q1 2025

GDPR

Behandling av dina personuppgifter

Bröstcancerförbundet sparar och behandlar dina personuppgifter, samt de uppgifter du lämnar i ansökan i enlighet med GDPR, vilket du accepterar genom att registrera dig och sända in din ansökan om forskningsanslag.

FRÅGOR OM UTLYSNINGEN

Peter Winberg, sekreterare i kommittén peter.winberg@brostcancerforbundet.se

Insänd ansökan som är felaktig eller ofullständig beaktas inte.

********

Bröstcancerförbundet utlyser årligen ansökan för forskningsanslag. Utlysning publiceras vanligen under februari månad med senaste ansökan i början av juni.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss