Du har rätt till stöd – så funkar det nationella vårdprogrammet för rehabilitering

TEXT Annika Sjöberg

ALLA CANCERPATIENTER HAR rätt till rehabilitering av vården. Enligt det Nationella vårdprogrammet för rehabilitering ska alla patienter och närstående från första dagen, det vill säga i samband med diagnos, få information om vilka rehabiliteringsbehov som är vanliga och vilka insatser som erbjuds. Det gäller såväl problem som patienten har och vad som kan tänkas uppkomma. Samordnare är kontaktsjuksköterskan.

Helene Öberg är verksamhetsutvecklare på Regionalt Cancercentrum Syd, dit region Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg hör och är även med i arbetsgruppen för det nationella vårdprogrammet.

Rehabiliteringen ser olika ut i olika delar av landet, vilket kan handla om olika förutsättningar, till exempel geografi. Men det känns inte okej att möjligheterna att få hjälp varierar beroende på var du bor.

Helene Öberg

I takt med att fler överlever, och lever länge efter sin cancerbehandling, menar hon att primärvårdens roll växer. Därför behövs en utbildningssatsning för att primärvårdens personal ska få rätt kunskap för att ta hand om seneffekter efter cancerbehandling.

– I vården har det varit mycket fokus på standardiserade vårdförlopp och rehabiliteringen har kommit på efterkälken. Jag tror det går att göra mycket mer i inledningen av behandlingen och skulle vilja se mer struktur och att man erbjuder ett skräddarsytt paket utifrån patientens behov, snarare än efter hur organisationen ser ut, säger Helene Öberg.

ÄVEN YVONNE WENGSTRÖM, professor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska institutet, har reagerat på att möjligheten att få stöd skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Hon menar att det visserligen blivit bättre i och med att kontaktsjuksköterskorna infördes över hela landet, men att det fortfarande finns stora behov.

– Vi behöver bli mer uppfinningsrika kring hur vi samarbetar kring rehabilitering och stöd. Primärvården är en viktig del men jag tror också att det går att göra mycket mer inom befintliga strukturer, till exempel lokala gym, säger hon.

Yvonne Wengström

Seneffekt: Effekt som kvarstår eller uppstår tre månader efter avslutad behandling.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss