Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Stipendium utbildning/konferensresa 2019

Ett stipendium ger möjlighet för dig till kompetensutveckling inom bröstcancerområdet genom att gå en kurs eller delta på en konferens.

Stipendiet kan användas för individuella kompetensutvecklande aktiviteter som deltagande i konferenser och kurser, kostnader för hotell, resa och registreringsavgift. Stipendiet är inte ämnat för rekreation eller rehabilitering.

Tanken är att din förvärvade kunskap från resan ska komma andra till del; som vårdpersonal i din fortsatta yrkesutövning; som medlem genom att kunskapen kommer andra medlemmar till del genom kunskapsförmedling i bröstcancerföreningen.

Exempel på konferenser under 2019

Vid många ansökningar äger Bröstcancerförbundets styrelse rätt att prioritera och besluta vilka ansökningar som beviljas. Bedömning av varje ansökan sker av en arbetsgrupp inom styrelsen. Föreligger jäv mellan sökande och deltagare i arbetsgruppen, så deltar inte vederbörande i bedömningen.

Vem kan söka?

 • Sjukvårdspersonal med anknytning till bröstcancervård och rehabilitering
 • Medlem i en lokal bröstcancerförening inom Bröstcancerförbundet
  (Styrelseledamöter i Bröstcancerförbundets styrelse kan inte söka stipendium ur Bröstcancerfonden).

Kriterier

 • Endast ett stipendium kan sökas per person och år.
 • Stipendium utdelas inte till samma person två år i rad.
 • Aktiviteten får inte starta inom två månader efter ansökningstidens utgång, gäller både vårdprofession och medlemmar.
 • Obligatorisk handling i form av en personlig motivering (max. en A4-sida) ska bifogas ansökan för att ansökan ska ses som fullständig.
 • Stipendiaten ansvarar själv för att boka resa (ekonomiklass) och logi (hotell av medelhög standard) samt att göra konferensanmälan.
 • Bidragsgränsen är 10 000 kr per sökande. Full finansiering utlovas inte.
 • Bröstcancerförbundet förväntar sig att stipendiaten deltar under hela konferensen/kursen och skriver en skriftlig reserapport och ekonomisk redovisning, som skickas till Bröstcancerförbundet inom 2 månader efter avslutad konferens/kurs.
 • Ny stipendieansökan beviljas ej för den som tidigare erhållit stipendium, men ej fullgjort återrapportering.
 • För medlem som beviljas stipendium vill Bröstcancerförbundet även att du gör en presentation i den lokala bröstcancerföreningen eller på en konferens anordnad av Bröstcancerförbundet.
 • För sent inkommen, ej undertecknad, felaktig eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Sista ansökningsdatum

Sista ansökan var tisdagen den 8 januari 2019. Ny utlysning sker i slutet av 2019 (nov/dec).

Beslut om tilldelning

Bröstcancerförbundets styrelse tar beslut i 2019 års första möte.
Bifall eller avslag meddelas den sökande senast fredag 1 mars, i första hand via e-post, som anges i ansökan, i annat fall via post.

Utbetalning efter rekvisition

Stipendiet betalas ut i sin helhet i samband med rekvisition. Rekvisition med begäran om utbetalning ska ske för både vårdprofession och medlem, senast tisdagen 19/3. Rekvisitionsblankett erhålles tillsammans med eventuellt bifallsbrev, som sänds ut av Bröstcancerförbundet i form av en ifyllningsbar pdf. Rekvisitionen ska efter ifyllnad skrivas ut, undertecknas, skannas in (om du mejlar in den) och sändas in. Rekvisitionen kan sändas per post alternativt via e-post till peter.winberg@brostcancerforbundet.se

Återrapportering och ev. återbetalning

Återrapportering ska ske av både vårdprofession och medlem, senast två månader efter genomförd aktivitet. Denna består av två delar:

 • Ekonomisk redovisning, samt kvitton i original. Om den faktiska kostnaden understiger utbetalt stipendium, ska ej nyttjade medel återbetalas till Bröstcancerfondens BG 5957–2321 med meddelande: ”Återbetalning ej nyttjat stipendium FÖRNAMN EFTERNAMN”.
 • Reserapport med insikter och reflektioner

Båda dessa rapporter ska insändas till peter.winberg@brostcancerforbundet.se

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss