Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Stipendium utbildning/konferensresa

Ett stipendium som ger möjlighet för dig till kompetensutveckling inom bröstcancerområdet genom att gå en kurs eller delta på en konferens.

OBS! Utlysning avseende 2021 kommer ej att ske pga reserestriktioner till följd av covid-19.

*******************

Stipendiet ska användas för individuella kompetensutvecklande aktiviteter som deltagande i konferenser och kurser, kostnader för hotell, resa och registreringsavgift för konferensen.

Tanken är att din förvärvade kunskap från resan ska komma andra medlemmar till del genom kunskapsförmedling i bröstcancerföreningen/ar. Genom att du får möjlighet att höja din kunskapsnivå och din kompetens förväntas du använda det du lärt på t.ex. konferensen i ditt arbete mot bröstcancer. Flera konferenser utomlands erbjuder möjligheten att söka så kallade grants för patientföreträdare. Vi vill belysa den möjligheten.

Exempel på konferenser under 2020

 • EBCC Barcelona, Spanien 18-20 mars 2020. Max stipendiesumma 10 000 kr/person inkl. registrering. Förbokade platser finns.
 • Nordiska konferensen, Helsingfors, Finland 19-20 september. Max stipendiesumma 8 000 kr/person.

Bröstcancerförbundets styrelse äger rätt att prioritera och besluta vilka ansökningar som beviljas. Din motivering blir därmed mycket viktig. Bedömning av varje ansökan sker av en arbetsgrupp inom styrelsen. Föreligger jäv mellan sökande och deltagare i arbetsgruppen, så deltar inte vederbörande i bedömningen. Bröstcancerförbundet utlovar inte full finansiering. Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.

Vem kan söka stipendium?

 • Medlem med styrelseuppdrag i en lokal bröstcancerförening inom Bröstcancerförbundet.
 • Medlem som innehar annat uppdrag inom bröstcancerområdet i regionen, dokumenterat av styrelsen, och som rapporterar till lokalföreningen eller Bröstcancerförbundet.

(Ledamöter i Bröstcancerförbundets styrelse kan inte söka stipendium i denna utlysning).

Kriterier

 • Endast ett stipendium kan sökas per person och år.
 • Stipendium utdelas inte till samma person två år i rad.
 • Aktiviteten får inte starta inom två månader efter ansökningstidens utgång.
 • Obligatorisk handling i form av en personlig motivering (max. en A4-sida) ska bifogas ansökan för att ansökan ska ses som fullständig. Ej bifogad motivering innebär avslag.
 • Stipendiaten ansvarar själv för att boka resa (ekonomiklass) och logi (hotell av medelhög standard) samt att göra konferensanmälan (i de fall Bröstcancerförbundet inte har förbokat platser på konferensen).
 • Full finansiering utlovas inte. Möjlighet finns att söka fler stipendier på annat håll eller att undersöka sin lokalförenings möjligheter att bidra till den kompetenshöjande utvecklingsmöjligheten.
 • Bröstcancerförbundet förväntar sig att stipendiaten deltar under hela konferensen/kursen och skriver en skriftlig reserapport och ekonomisk redovisning, som skickas till Bröstcancerförbundet inom två månader efter avslutad konferens/kurs. Vid brister i fullföljande av åtaganden som här beskrivits, kan Bröstcancerförbundet komma att återkalla hela eller delar av stipendiet.
 • Ny stipendieansökan beviljas ej för den som tidigare erhållit stipendium, men ej fullgjort ovan nämnd återrapportering. Beviljande av stipendium innebär också att Bröstcancerförbundet förutsätter en presentation i den lokala bröstcancerföreningen eller på en konferens anordnad av Bröstcancerförbundet.
 • För sent inkommen, ej undertecknad, felaktig eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdag är tisdagen den 7 januari 2020. Ny utlysning sker i slutet av 2020 (nov/dec).

Beslut om tilldelning

Bröstcancerförbundets styrelse tar beslut i 2020 års första möte. Vid konferenser som ligger tidigt i 2020 varskos stipendiaterna direkt efter styrelsemötet.

Bifall eller avslag meddelas den sökande senast måndag 12 februari, i första hand via e-post, som anges i ansökan, i annat fall via post.

Utbetalning efter rekvisition

Stipendiet betalas ut i sin helhet i samband med rekvisition. Rekvisition med begäran om utbetalning ska ske senast fredagen 20 mars. Rekvisitionsblankett erhålles tillsammans med eventuellt bifallsbrev, som sänds ut av Bröstcancerförbundet i form av en ifyllningsbar pdf. Rekvisitionen ska efter ifyllnad skrivas ut, undertecknas, skannas in (om du mejlar in den) alternativt sändas in med post. Rekvisitionen kan alltså sändas per post alternativt via e-post till carin.wendel@brostcancerforbundet.se

Återrapportering och eventuell återbetalning

Återrapportering ska ske av stipendiat, senast två månader efter genomförd aktivitet. Denna består av två delar:

 • Ekonomisk redovisning, samt kvitton i original. Om den faktiska kostnaden understiger utbetalt stipendium, ska ej nyttjade medel återbetalas till Bröstcancerfondens BG 5957–2321 med meddelande: ”Återbetalning ej nyttjat stipendium FÖRNAMN EFTERNAMN”.
 • Reserapport med insikter och reflektioner

Båda dessa rapporter ska insändas till helena.hedengren@brostcancerforbundet.se

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss