Stipendium utbildning och konferensresa

Ett stipendium som ger möjlighet för dig till kompetensutveckling inom bröstcancerområdet genom att gå en kurs eller delta på en konferens.

Personer på rad som antecknar med papper och penna.

För vem?

 • Medlem med uppdrag i en lokal bröstcancerförening inom Bröstcancerförbundet.
 • Medlem som innehar annat uppdrag inom bröstcancerområdet i regionen, dokumenterat av styrelsen, och som rapporterar till lokalföreningen eller Bröstcancerförbundet.

Om stipendiet

Stipendiet ska användas för individuella kompetensutvecklande aktiviteter som deltagande i konferenser och kurser, kostnader för hotell, resa och registreringsavgift för konferensen.

Tanken är att din förvärvade kunskap från resan ska komma andra medlemmar till del genom kunskapsförmedling i bröstcancerföreningen/ar. Genom att du får möjlighet att höja din kunskapsnivå och din kompetens förväntas du använda det du lärt på t.ex. konferensen i ditt arbete mot bröstcancer. Flera konferenser utomlands erbjuder möjligheten att söka så kallade grants för patientföreträdare. Vi vill belysa den möjligheten.

Konferens som är aktuell för anslag under 2023

Bröstcancerförbundet äger rätt att prioritera och besluta vilka ansökningar som beviljas. Din motivering blir därmed viktig. Bröstcancerförbundet utlovar inte full finansiering. Bröstcancerförbundets beslut kan inte överklagas.

Kriterier
 • Stipendium utdelas inte till samma person två år i rad.
 • Obligatorisk handling i form av en personlig motivering (max. en A4-sida) ska bifogas ansökan för att ansökan ska ses som fullständig. Ej bifogad motivering innebär avslag.
 • Stipendiaten ansvarar själv för att boka resa (ekonomiklass) och logi (hotell av medelhög standard) samt att göra konferensanmälan.
 • Full finansiering utlovas inte. Möjlighet finns att söka fler stipendier på annat håll eller att undersöka sin lokalförenings möjligheter att bidra till den kompetenshöjande utvecklingsmöjligheten.
 • Bröstcancerförbundet förväntar sig att stipendiaten deltar under hela konferensen/kursen och skriver en skriftlig reserapport och ekonomisk redovisning, som skickas till Bröstcancerförbundet inom två månader efter avslutad konferens/kurs. Vid brister i fullföljande av åtaganden som här beskrivits, kan Bröstcancerförbundet komma att återkalla hela eller delar av stipendiet.
 • Ny stipendieansökan beviljas ej för den som tidigare erhållit stipendium, men ej fullgjort ovan nämnd återrapportering. Beviljande av stipendium innebär också att Bröstcancerförbundet förutsätter en presentation i den lokala bröstcancerföreningen eller på en konferens anordnad av Bröstcancerförbundet.
 • För sent inkommen, felaktig eller ofullständig ansökan beaktas inte.
Sista ansökningsdatum
 • 1 juni 2023.
Beslut om tilldelning

Bröstcancerförbundets styrelse tar beslut om tilldelning och sökande erhåller besked om avslag/bifall.

Utbetalning efter rekvisition

Stipendiet betalas ut i sin helhet i samband med rekvisition. Rekvisition med begäran om senast datum för rekvisition informeras i bifalls brevet.

Rekvisitionsblankett erhålles tillsammans med eventuellt bifallsbrev, som sänds ut av Bröstcancerförbundet i form av en ifyllningsbar pdf. Rekvisitionen kan mejlas alternativt sändas in med post. E-post till mari.gahm@brostcancerforbundet.se eller via post adresserad: Bröstcancerförbundet, Att: Mari Gahm, Hantverkargatan 25 B, 112 21 Stockholm

Återrapportering och ev. återbetalning

Återrapportering ska ske av stipendiat, senast två månader efter genomförd aktivitet. Denna består av två delar:

 • Ekonomisk redovisning, samt kvitton i original. Om den faktiska kostnaden understiger utbetalt stipendium, ska ej nyttjade medel återbetalas till Bröstcancerförbundets BG 5957–2321 med meddelande: ”Återbetalning ej nyttjat stipendium FÖRNAMN EFTERNAMN”.
 • Reserapport med insikter och reflektioner

Båda dessa rapporter ska insändas till helena.hedengren@brostcancerforbundet.se

Ansökan stipendium utbildning/konferensresa 2023

Nedladdningsbart ansökningsformulär

Ladda ner
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss